Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน CMU-online, KC Moodle & A-tutor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์
พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน CMU-online, KC Moodle & A-tutor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์

ผศ.สมบัติ สกุลพรรณ์ มีความเชื่อว่า ภายใต้แนวคิด Happy Learning  การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น จะทำให้ผู้เรียนเป็นสุขหากได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะเด็กในยุค Net Generations  ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ได้มีการใช้ทั้ง A-Tutor ที่ทางคณะจัดให้และ KC MOODLE ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดไว้ให้  ซึ่งอาจารย์ได้ใช้ใน 3 รายวิชา รายวิชาหนึ่งที่ได้นำเสนอคือ รายวิชา ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาทางมนุษย์-สังคม ทำให้สามารถสืบค้นสื่อที่น่าสนใจได้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ใน YouTube หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สอนถือเป็นสื่อที่ดีที่สุดเพราะอาจารย์จะมีเนื้อหา มีความเชี่ยวชาญ สามารถสอนได้ และให้นักศึกษาย้อนคิด อีกทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนอีกด้วย สื่อในลักษณะเช่นนี้จะสามารถเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยการผ่าน web online ทั้งในส่วนของ A-tutor หรือ KC Moodle นอกจากนี้ยังมีการใช้ social media คือ Facebook ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน มีสุนทรีย์สนทนาออนไลน์ ไว้สำหรับ chat กับผู้เรียน มีการใช้ cloud box ขนาด 20 Gb. จาก 3BB สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ ส่วนการประเมินผลให้คะแนนสอบ final มีเพียง 30% เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามการทำสื่อใช้เวลามาก ต้องทำที่บ้าน ทำให้ต้องซื้อ Tablet และมีอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน 

Comments

There are no comments for this post.