Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > คู่มือการจัดทำ TOR และรายงาน JA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
ตุลาคม 21
คู่มือการจัดทำ TOR และรายงาน JA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์

TORJAสายสนับสนุน.png

     การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR)  และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) เป็นแนวทางที่สำคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำ TOR และรายงาน JA ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรสายสนับสนุน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของคณะ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ซึ่งคู่มือจะอธิบายรอบเวลา กระบวนการในการจัดทำ TOR-JA ประกอบกับคำอธิบายเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์

Poster02.pdfPoster02.pdf

คู่มือการกรอกTORสายสนับสนุน.pdfคู่มือการกรอกTORสายสนับสนุน.pdf

Comments

There are no comments for this post.