Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > เส้นทางความก้าวหน้า และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
ตุลาคม 21
เส้นทางความก้าวหน้า และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน

ภาพCulture Management System.png 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะฯ ไปสู่การบริหารองค์กรการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  สำนักงานคณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruit) ระบบการใช้ประโยชน์และธำรงรักษาบุคลากร (Retain) และการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) 

ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน ได้มีการดำเนินการจัดทำให้เป็นระบบกลไก มีกระบวนการและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ยั่งยืน และให้มีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เกิดองค์ความรู้ แนวทาง/แนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นเลิศ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ อันจะทำให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป

Comments

There are no comments for this post.