Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559
ตุลาคม 21
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559
ภาพแผนบริหารและพัฒนาHR.png 
 
 
 

​การที่องค์กรจะสามารถกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาองค์กร 

คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะฯ ไปสู่การบริหารองค์กรการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  สำนักงานคณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  จัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ให้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ของคณะฯ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ และได้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

Comments

There are no comments for this post.