Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ตุลาคม 21
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ถอดบทเรียนตีพิมพ์ผลงานวชก.png
สรุปบทเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และแนวทางในการพัฒนาระบบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เอื้อต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สรุปบทเรียนแนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ.pdfสรุปบทเรียนแนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ.pdf​ 

Comments

There are no comments for this post.