Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา
พฤษภาคม 08
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากการนิเทศนักศึกษาทางคลินิกและผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

2.เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการการนิเทศนักศึกษาทางคลินิก ผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานและนำมาจัดทำเป็นแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา

แนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันอุบัติการณ์.PDFแนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันอุบัติการณ์.pdf

 

Comments

There are no comments for this post.