Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts

������������������ 2562

ตุลาคม 28
FON iHealth - Application ติดตามสุขภาพส่วนบุคคลของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ตุลาคม 28
การพัฒนาโปรแกรมกำกับและติดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 28
โปรแกรมแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ (FON Survey)
ตุลาคม 22
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
กระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
เกณฑ์การคิดภาระงาน และความหมายของลักษณะงานในการจัดทำ TOR และ JA ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1 - 10Next