Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts

��������������������� 2557

พฤษภาคม 29
แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 28
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์
พฤษภาคม 28
คู่มือและแนวปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ
พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน:การใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ
พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน CMU-online, KC Moodle & A-tutor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์
พฤษภาคม 28
ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดย: รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา และผศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง