Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี

หัวข้อข่าว

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  แนวปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

ดังไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้​

Expires

 

Attachments

ประกาศทุน.pdf    
Created at 6/20/2012 10:26 AM by นภัทร งามวิไลรัฐ
Last modified at 6/20/2012 1:17 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ