Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11-ปรับปรุงปี 2559

หัวข้อข่าว

คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11-ปรับปรุงปี 2559

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

 คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11-ปรับปรุงปี 2559​ เล่ม-คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11-ปรับปรุง ปีงบ 59.pdfเล่ม-คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11-ปรับปรุง ปีงบ 59.pdf

Expires

 

Attachments

Created at 12/28/2015 1:43 PM by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Last modified at 12/28/2015 1:43 PM by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส