Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

หัวข้อข่าว

"ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประเภทข่าวสาร

ประกันคุณภาพ

เนื้อหาข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทำ "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2557 - ร่าง - คู่มือ สกอ. 2557.pdf- ร่าง - คู่มือ สกอ. 2557.pdf

Expires

 

Attachments

Created at 5/14/2014 6:34 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์
Last modified at 5/14/2014 6:34 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์