Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: หลักเกณฑ์การขอตั้งงบสาขา (นานาชาติ+ป.เอก)

หัวข้อข่าว

หลักเกณฑ์การขอตั้งงบสาขา (นานาชาติ+ป.เอก)

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Expires

 

Attachments

หลักเกณฑ์การขอตั้งงบสาขา (นานาชาติ+ป_เอก) ปรับ.doc    
Created at 6/17/2013 3:02 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ
Last modified at 6/17/2013 3:04 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ