Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวข้อข่าว

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2555

Expires

 

Attachments

55-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม-โครงการ 55.pdf    
Created at 6/17/2013 2:58 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ
Last modified at 6/17/2013 2:59 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ