Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: นโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวข้อข่าว

นโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

 

 

 

นโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประจำปีงบประมาณ 2555
(1 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555)

 

 

 

 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9./2554   วันที่ 15 กันยายน 2554

Expires

 

Attachments

นโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 55.pdf    
Created at 6/17/2013 2:22 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ
Last modified at 6/17/2013 2:34 PM by นภัทร งามวิไลรัฐ