Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทข่าวสาร

ประกันคุณภาพ

เนื้อหาข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  วันที่​ 15-16 กรกฎาคม  2556

Expires

 

Attachments

Created at 5/30/2013 5:48 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์
Last modified at 5/30/2013 5:48 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์