Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: แบบฟอร์ม รายงานตัวบ่งชี้คุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์ม รายงานตัวบ่งชี้คุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภทข่าวสาร

ประกันคุณภาพ

เนื้อหาข่าว

หน่วยงานต่างๆ สามารถ download แบบฟอร์ม รายงานตัวบ่งชี้คุณภาพ (Template KPIs) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้แล้วในห้วข้อ เอกสารใช้ในองค์กร นะค่ะ....หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง... โทร. 9086... ยินดีตอบทุกข้อสงสัยค่ะ...​

Expires

 

Attachments

Created at 6/10/2012 5:45 PM by System Account
Last modified at 6/10/2012 5:45 PM by System Account