Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

หัวข้อข่าว

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทข่าวสาร

แผน/งบประมาณ

เนื้อหาข่าว

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2556

 

Expires

 

Attachments

ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบ 56.pdf    
Created at 3/5/2013 10:37 AM by นภัทร งามวิไลรัฐ
Last modified at 3/5/2013 10:37 AM by นภัทร งามวิไลรัฐ