Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: มติที่ประชุมเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่ชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อข่าว

มติที่ประชุมเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่ชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภทข่าวสาร

ประกันคุณภาพ

เนื้อหาข่าว

มติที่ประชุมเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่ชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพ เมือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556​

Expires

 

Attachments

มติที่ประชุมเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความรู้ KPIs 7 กพ. 56.pdf    
Created at 2/14/2013 4:28 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์
Last modified at 2/14/2013 4:29 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์