Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ
July 19
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย”

22 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

list22มิย58.jpg

ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน.pptความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน.ppt

สรุปเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น.pdfสรุปเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น.pdf


Comments

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งฯ

1. จัดทำสรุปเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น เปรียบเทียบข้าราชการ พนักงาน ตำแหน่งชำนาญงาน-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ-เชี่ยวชาญพิเศษ
2. จัดทำ การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Carier Path) บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะฯ ให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานส่วนงาน และประชุมสำนักงานคณะฯ เพื่อวางแนวทางดำเนินการ
จักรภพ ธาตุสุวรรณNo presence information on 7/21/2015 2:02 PM