Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
April 08
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย

​โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
หัวข้อ  ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
วันที่ 4 เมษายน 2558  13.00-16.00 น.
วิทยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย

การกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้ไปถึงวิสัยทัศน์) มหาวิทยาลัยยึดถือตามปณิธาณในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นหลัก คือ
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
มหาวิทยาลัย แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม ”

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจึงเน้น ความเป็นเลิศทางวิชาการและการรับใช้สังคม
มช. จึงกำหนดยุทธศาสตร์เป็น
1. พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย -  Digital University + Green&Clean Campus
2. พัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ - กระจายอำนาจการบริหาร
4. แสวงหาเพิ่มรายได้เพื่อการพัฒนา

บทบาทของส่วนงาน จึงควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้งองค์กร ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะ สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
 
จักรภพ ธาตุสุวรรณNo presence information on 4/22/2015 10:20 AM