Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts

July, 2015

July 19
ศึกษาดูงาน ไร่เชิญตะวัน
July 19
การประยุกต์ใช้แผนผังความคิด ในการปฏิบัติงาน
July 19
การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
July 19
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ
July 19
เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน