Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts

April, 2015

April 08
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
April 08
ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารงบประมาณสำหรับหัวหน้างาน
April 08
การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหน้างาน
April 08
smart Technology Summit 2015
April 08
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
April 08
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
April 08
การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
April 08
การสร้างความสุขในองค์กร
April 08
ธรรมาภิบาล คูณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
April 08
การพัฒนาคุณภาพงาน
1 - 10Next