Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

ความรู้ด้าน IT สำหรับหัวหน้างาน​

Body

หัวหน้างาน สามารถนำ IT ไปใช้ในการบริหารงาน วิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจได้  ใช้พัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด เพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน  สามารถพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ สำนักงานอัตโนมัติ สามารถใช้สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นช่องทางสำหรับการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจัดการความรู้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน-องค์กรได้ด้วย

การนำไปปรับปรุงพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในงาน ใช้งานระบบ CMU-mail   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน online English  การเพิ่มและพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลและการผลิตสารสนเทศ  การนำระบบ e-document มาใช้ทั่วทั้งองค์กร

ไฟล์แนบ

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/6/2015 4:06 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 4/22/2015 10:51 AM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ