Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Body

สิ่งที่เรียนรู้
คุณสมบัติของนักบริหาร 1)รอบรู้  2)โปร่งใส 3)เป็นผู้นำ  4)เสียสละ อดทน  5)มีมนุษยสัมพันธ์  6)มีความเห็นใจผู้น้อย  7)เที่ยงธรรม  8)ทำงานร่วมกัน  9)รับผิดชอบ และ 10)กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  จะต้องสร้างให้เป็นจิตสำนึกในผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ามีแล้ว จะเป็นเกราะป้องกันมิให้ตนกระทำผิด ในขณะเดียวกันก็จะระแวดระวังและไม่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดด้วย

สี่งที่จะนำไปพัฒนา
การพัฒนาหัวหน้าหน่วย ในสังกัดให้มีคุณสมบัติตามที่เรียนรู้ โดยเฉพาะ ข้อ 10

ไฟล์แนบ

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/6/2015 4:01 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 4/22/2015 10:49 AM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ