Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

การวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารระดับต้น (Strategic Planning)

Body

สิ่งที่เรียนรู้
การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องวางระยะยาว คิดถึงอนาคตในระยะ 10-20 ปี การวางแผนทีละ 5 ปี ยังไม่ใช่การวางแผนระยะยาว

การนำไปใช้
ปรับปรุงแนวทางการทำแผนปฏิบัติการของงาน โดยคิดถึงแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในระยะยาว ซึ่งคณะจะมีแผน 5 ปี แต่ในระยะยาวให้มองที่วิสัยทัศน์ของคณะ

ไฟล์แนบ

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/6/2015 3:20 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 4/20/2015 2:04 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ