Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการทำงาน

Body

#  มองเห็น  ประโยชน์    ของงาน
#  มองเห็น  โอกาส       จากงาน
#  มองเห็น  ความหวัง    จากงาน
#  มองเห็น  ความหมาย  จากงาน
#  มองเห็น  คุณค่า        ของงาน

ไฟล์แนบ

 

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/23/2015 3:39 PM by ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
Last modified at 4/23/2015 3:39 PM by ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์