Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข Head/Heart/Hand ต้องสมดุล

Body

สมอง (Head)
- แสวงหาความรู้ ทำความเข้าใจหลักการทำงาน แนวคิด แนวโน้มและวิสัยทัศน์
- แก้ปัญหา
- แสดงออกอย่างมั่นใจ
- พูดความจริง
- ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
-ลำดับความสำคัญ

ใจ (Heart)
- ทำความเข้าใจ และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ตัวเอง ให้ทีมงานและองค์กรมีความสุข
- มีสุขภาพกายและจิตดี เพื่อสร้างสรรสิ่งใหม่ และรักษาองค์กร
- Give & Take

มือ (Hand)
- ประยุกต์และพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง และหน่วยงาน รวมทั้งขององค์กรในเชิงปฏิบัติ
- ทำงานเป็นทีม
- การคิดบวก

ไฟล์แนบ

 

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/23/2015 3:28 PM by ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
Last modified at 4/23/2015 3:28 PM by ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์