Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > หลักสูตร – ชุดวิชา/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา

Category : การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ความรู้ความชำนาญในสายอาชีพ)

September 24
การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS
July 19
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ
July 19
เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
May 28
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
April 08
smart Technology Summit 2015
April 08
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
April 08
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
April 08
ความรู้ด้าน IT สำหรับหัวหน้างาน
 

 Related Items in Comments

 

Comments

There are no comments for this post.