Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KM งานบริหารทั่วไป

:

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ:ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA)ของอาจารย์ :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
  
  
  
  
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์รวม.docx
  
หลักเกณฑ์การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) 6/10/2012 5:43 PMSystem Account