Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KM งานบริหารทั่วไป

:

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ:ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ การคิดภาระงานสอนในแต่ละลักษณะของกระบวนวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
  
  
  
  
ประกาศคณะฯ การคิดภาระงานสอนในแต่ละลักษณะ.doc
  
 การคิดภาระงานสำหรับอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละลักษณะของกระบวนวิชา6/10/2012 5:43 PMSystem Account