Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานมอชอ.pdf
  
ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มช. พ.ศ.25546/10/2012 5:43 PMSystem Account
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 29 กค 54.pdf
  
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 29 กค 546/10/2012 5:43 PMSystem Account
ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง 29 กค 54.pdf
  
ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง 29 กค 546/10/2012 5:43 PMSystem Account
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554.pdf
  
ขัอบังคับ ม.ช.ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25546/10/2012 5:43 PMSystem Account
ว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง 29 กค 54.pdf
  
ข้องบังคับ มช.ว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง 29 กค 546/10/2012 5:43 PMSystem Account
ว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง แก้ไข 29 สค 54.pdf
  
ข้อบังคับ ม.ช.ว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง แก้ไข 29 สค 546/10/2012 5:43 PMSystem Account