Skip Ribbon Commands
Skip to main content

กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

:

ข่าวสารจากกลุ่มวิชา: กำหนดการประชุมร่วมกลุ่มวิชาการเพื่อพิจารณาเกรด

เรื่อง

กำหนดการประชุมร่วมกลุ่มวิชาการเพื่อพิจารณาเกรด

เนื้อหา

​ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมร่วมกลุ่มวิชาการเพื่อพิจารณาเกรดนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ชั้น5 อาคาร 1

Expires

 

Attachments

Created at 6/3/2556 21:56 by พิกุล นันทชัยพันธ์
Last modified at 6/3/2556 21:56 by พิกุล นันทชัยพันธ์