Skip Ribbon Commands
Skip to main content

กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

:

ข่าวสารจากกลุ่มวิชา: กำหนดการประชุมภายในกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาเกรด

เรื่อง

กำหนดการประชุมภายในกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาเกรด

เนื้อหา

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนร่วมประชุมกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาเกรดของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 ในวัน 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

Expires

 

Attachments

Created at 6/3/2556 21:54 by พิกุล นันทชัยพันธ์
Last modified at 6/3/2556 21:54 by พิกุล นันทชัยพันธ์