Skip Ribbon Commands
Skip to main content

โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:

Home
 

 ประวัติความเป็นมา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการตำราขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคัดเลือกต้นฉบับตำราที่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้เขียนและเรียบเรียง มาดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการตำราเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา

 

 วัตถุประสงค์

 

1. คัดเลือกและดำเนินการผลิตตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2. เผยแพร่และจัดจำหน่าย ตำราและเอกสารวิชาการทางการพยาบาลของ คณะพยาบาลศาสตร์
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของตำราสาขาพยาบาลศาสตร์

 

 ขอบเขตของตำรา

 

ตำราที่รับเข้าโครงการตำรา จะเน้นตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ซึ่งอาจเป็นตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้การพิจารณารับดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการตำรา ตำราที่โครงการตำราคัดเลือกจัดพิมพ์ จะดำเนินตามแนวทางปฏิบัติการรับผลงานพิมพ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจำหน่ายให้ ลิขสิทธิ์จะเป็นของโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
 

 ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการตำรา

 

​โทรศัพท์ : 053-949138, 053-935021