Skip Ribbon Commands
Skip to main content

history2.png 

 

 ข่าวสารจากกลุ่มวิชา

 
  
  
  
3/5/2557 16:00
  
3/5/2557 8:46
  
17/4/2557 9:48
  
16/4/2557 18:25
  
15/4/2557 18:47
  
15/4/2557 18:25
  
15/4/2557 17:47
  
15/4/2557 17:41
  
25/5/2556 15:49
  
25/5/2556 15:49
  
25/5/2556 15:48

 

 

 

 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชา

 
< ตุลาคม 2564 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

 

 

 เอกสาร/คู่มือ

 
  
  
  
  
Folder: วัดประเมินผล
  
21/3/2556 9:46No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Folder: อื่นๆ
  
21/3/2556 9:46No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส

med2558.jpg
 

       Contact :  
                       
                          คุณรัชนี ทีปกากร    ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
                     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                     ชั้น 5 อาคาร 1 ถนนอินวโรรส อ.เมือง 50200
 
          โทร.053-935020 , 053-935017 , 053-935047