Skip Ribbon Commands
Skip to main content

กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

:

ข่าวสารจากกลุ่มวิชา: @ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำ ปี พ.ศ. 2556 จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

เรื่อง

@ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำ ปี พ.ศ. 2556 จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

เนื้อหา

04 (9)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำ ปี พ.ศ. 2556 จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ในการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21″ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Doctor of Nursing (DN.)จาก La Trobe University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เคยได้รับรางวัลได้รับโล่รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยสหสาขาทางโปสเตอร์จากสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ” ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนั้นได้รับโล่และเหรียญรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสภาการพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นผู้ที่มีผลงานด้านบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ดังนี้1) เป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึก ของ นักศึกษาพยาบาลทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
2) เป็นประธานโครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชาวไทยภูเขา เป็นโครงการบริการวิชาการที่ เน้นการอบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเด็กแก่ครูที่ทำงานศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็น โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ ตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 28 โรงเรียน และได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน) ให้เข้าเฝ้าถวาย รายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2557
3) เป็นประธาน โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนว พระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน เป็นโครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เน้นให้คณะต่าง ๆ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกันพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานด้วยการสร้างส้วมแก่ประชาชนจำนวน 400 ส้วม ภายใน 5 ปี ณ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2556
4) เป็นประธานโครงการ “การจัดการความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ” เป็นโครงการนำร่องแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับแกนนำในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพแกนนำของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโครงการได้แก่ แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง และนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ นาฬิกากำหนดลมหายใจ ลานหินลดความดันโลหิต เป็นต้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2555
5) ร่วมโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัคร โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องของกลุ่ม ประเทศในแถบอาเซีย จำนวน 6 ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานอิสระที่เป็นสมาชิก HelpAge Interrnational พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในบริบทแต่ละประเทศ ในประเทศไทยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัคร โดยนำร่องในบริบทเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555
6) เป็นประธานกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายการพยาบาลผู้สูงอายุ” โดยดำเนินกิจกรรมผ่านสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 2 วาระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2556
7) เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในบริบทของประเทศไทย ณ ต่างประเทศ
8) แต่งตำราร่วมกับนักวิชาการในเอเซีย ในหัวข้อ International Health Science in Thailand ในหนังสือ Global Health in Asia , Kobe, Japan, หน้า 72-86.​

Expires

 

Attachments

Created at 15/4/2557 17:59 by ดวงฤดี ลาศุขะ
Last modified at 15/4/2557 18:47 by ดวงฤดี ลาศุขะ