Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ได้รวดเร็ว

ปานกลาง

รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์

ปานกลาง

ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย

ปานกลาง

หมวดหมู่ในการนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม

ปานกลาง

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก

ปานกลาง

ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ

ปานกลาง

ข้อเสนอเพิ่มเติม


The outstanding health benefits of phyllanthus urinaria

This article includes:
• Health benefits
• Possible side effects
• Choice of use and storage
phyllanthus urinaria is a genus of flowering plants used as herbal medicine. Commonly used in healing in traditional Vietnamese and Chinese medicine, species such as Echinacea emblica, also known as forest tamarind, and Echinacea niruri, have long been considered a medicinal remedy. safe and effective medication for liver disorders and a variety of other medical conditions.
Dipterocarpus is grown all over the world in tropical and subtropical climates. Available as a functional food, the leaves and roots of the plant can be used to make teas, decoctions, tinctures, and extracts of the medicinal plant that are widely used in medicine today. Diep Ha Chau can also use fresh leaves and buds on the skin to treat sores and rashes.
Note: It is also known by several names as
• Gale
• Plants and leaves
• Seeds under leaves
Health benefits
Phyllanthus extract has been used in traditional Vietnamese and Indian medicine systems for over 2,000 years, where it is thought to be able to prevent or treat a variety of unrelated health conditions. Medicines containing phyllanthus urinaria extract in traditional medicine are widely used to treat liver disorders, the effects of which are due to chlorophyll niruri extract.
Other conditions commonly treated by chlorophyll include:
• Bladder infections
• Diabetes
• Skin diseases
• Heavy menstrual bleeding
• Hepatitis B
• Infectious diarrhea
• Chronic kidney disease
• Skin infections
• Urinary tract infections
The evidence supporting these health claims is generally weak. With that said, there is evidence that chlorophyllum extract can aid in the treatment of certain liver or kidney diseases. Here's what some current research says:
Liver failure
Scientists have found that certain species of chlorophyll may help prevent inflammation and liver damage. According to a 2012 study in the journal Pharmaceutical Biology, extracts of chlorophyll and phyllanthus were able to protect liver cells (called hepatocytes) from oxidative stress when exposed to hydrogen peroxide for an extended period of time. series of in vitro studies.
The results are supported by a 2017 study published in the journal Nutrients, in which a 50% extract of phyllanthus niruri appeared to halt the progression of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). ) in mice. Not only was the extract able to normalize liver enzymes, but there were also no signs of fibrosis (scarring) in liver tissue samples. These effects are due to a plant-based polyphenol called phyllanthin, which is found only in the genus Phyllanthus.
Further research is needed to determine whether similar effects can be achieved in humans.
Hepatitis B
Hepatitis B is a form of viral hepatitis that can cause inflammation and damage to the liver over the long term. Since the 1990s, studies have suggested that phyllanthus can kill hepatitis B virus (HBV), effectively "curing" people with chronic infections.
Many of these studies have been criticized for including severely infected individuals. In people with acute hepatitis B (meaning they have been recently infected), up to 90% will shed the virus on their own without treatment.
Only a small number will progress to a chronic hepatitis B virus infection, and some may never have symptoms.
Note: Claims that eucalyptus extract can "cure" or "treat" hepatitis B do not mean that chronic hepatitis B virus infection is not only incurable, but modifiable. in their progression.
This was echoed in a 2011 review in the Cochrane Database of Systematic Reviews, in which the investigators asserted that "there is no convincing evidence that cephalosporins, with placebo, benefiting patients with chronic HBV infection."
Kidney stones
Diep Ha Chau has long been used in alternative medicine to prevent and treat kidney stones (also known as kidney stones). There is some evidence to support this claim.
According to a 2018 study in the Brazilian International Journal of Urology, 56 adults with kidney stones who received a series of intravenous chlorophyllin niruri extract had a 37.5% reduction in the size of the stones after 12 weeks.
Furthermore, the infusion reduced uric acid and urinary oxalate levels that contribute to stone development (suggesting that chlorophyll may also help prevent kidney stones). There is little evidence that chlorophyllin taken by mouth can provide the same effect.
Cancer
Some scientists believe that the plant has anti-tumor properties, which could one day lead to the development of a new cancer drug.
A 2010 study published in the journal Phytotherapy Research evaluated the effects of phyllanthus (also known as Indian moringa) extract on human cancer cell lines. In a series of animal and test-tube experiments, scientists reported that extracts of chlorophyll can slow tumor growth by inducing apoptosis (programmed cell death). process) in a variety of cancer cells.
Unlike normal cells that undergo apoptosis (so that old cells can be replaced by new ones), cancer cells are effectively "immortal" and do not undergo apoptosis. .
The results appear to be encouraging, as many plant-based substances can trigger apoptosis in vitro. The herb was able to reduce tumor size by 50% in mice suggesting that it could have real-world applications. More research is needed.
Possible side effects
Although chlorophyll has been used for centuries in traditional Vietnamese and Chinese medicine, little is known about its long-term safety. Side effects are usually mild and may include abdominal pain and diarrhea.
Because there are not many studies, should avoid using chlorophyll in children, pregnant and lactating women. It should also be avoided in people with Wilson's disease because it can further reduce uric acid levels and increase the risk of liver damage.
Interactive
Research has shown that phyllanthin can bind to platelet receptors and inhibit blood clotting. Therefore, chlorophyll should not be used with an anticoagulant such as Plavix (clopidogrel) as this may lead to increased bleeding and easy bruising.
Note: Phyllanthus supplements should be stopped at least two weeks before a scheduled surgery to prevent excessive bleeding.
It may also interact with medications used to treat diabetes, potentially increasing their effects and causing a drop in blood sugar (hypoglycemia). It can also do the same with antihypertensive drugs, leading to an adverse drop in blood pressure (hypotension).
Choice of use and storage
Eucalyptus extract is most commonly sold in Vietnam and parts of the United States as a dried herb or dietary supplement. Fresh thyme is generally considered a weed and can be foraged from the wild, although a gardener may be required to identify the species. Some species, such as amarus, are known to be mildly toxic.
Harvesting a weed plant also poses a concern, as there is no way to tell if it has been contaminated with herbicides or has absorbed heavy metals and other pollutants from groundwater.
Eucalyptus extract supplements may be safer, but there are still risks. Because supplements are largely unregulated in the United States, some brands may be safer than others. For better quality and safety, choose brands that have been independently tested by certification bodies such as the US Pharmacopoeia and the US Pharmacopoeia.
Sadly, very few products in traditional Vietnamese medicine and Chinese medicine have ever been submitted for quality certification. This can pose a serious risk to consumers.
Note: According to a 2015 survey from the Mayo Clinic Health System, 40% of Americans who use preparations In traditional Vietnamese medicine and Chinese medicine have high blood lead levels, while nearly half have high levels of mercury.
Here are some tips that can help you buy and use phyllanthus extract supplements safer:
• Always buy organic. This gives you the best assurance that the product is safe from contaminants. Only choose supplements that have been certified organic by the Food and Drug Administration.
• Read product labels. It is best to include the species name (such as phyllocarpus niruri) on the product label. Also, check for additional ingredients you may be sensitive to, including gluten and animal-derived gelatin. If you do not know what the ingredients are, ask your pharmacist.
• Avoid natural goods. These are sought-after natural products that are often dried to make home-made decoctions and teas. If you don't know where the plant comes from, you can never be sure that it's safe and free from disease.
• Avoid overdose. More is not always better. As a rule, never exceed the dosage on the product label. This does not necessarily guarantee that the product is safe or effective, but it may reduce the risk of gastrointestinal side effects.
Finally, let your doctor know if you are taking or planning to take chlorophyllum extract so you can be monitored for side effects or unwanted interactions.
Note: If you experience side effects while taking chlorophyll, call your doctor or go to the nearest clinic. Be sure to bring the product in its original packaging.
https://doshkolnuk.com/community/profile/novaco

https://bighairydog.com/community/profile/novaco/

https://thebok.co.za/community/profile/novaco/

https://topcatsnj.org/community/profile/novaco/

https://exclusiveaudio.co.za/community/profile/novaco/

http://www.ps-milvignes.ch/community/profile/novaco/

https://compagniedelabotte.ch/community/profile/novaco/

https://capacitacion.3aconsultores.cl/community/profile/seozone2gmail-com

https://theflorencenetwork.coventry.domains/community/profile/novaco/

https://www.thejesusbible.faith/community/profile/novaco/

https://bitfire.fans/community/profile/duoclieugiacong/

https://zapp.red/community/profile/novaco/

https://www.retrofit.services/community/profile/novaco/

https://universicraft.wtf/community/profile/novaco/

https://stargazing.today/community/profile/novaco/

http://www.nickmurray.horse/community/profile/novaco/

https://www.argyllsmallwoods.coop/community/profile/novaco/

https://www.bikepacking.quebec/community/profile/novaco/

https://print3d.world/community/profile/novaco/

https://evonyinfo.com/community/profile/novaco/

https://health-share.online/community/profile/novaco/

https://www.thaiblacklist.online/community/profile/novaco/

https://www.realpositive.blog/community/profile/novaco/#.Ygu1_FXP3Z4

https://3dcentrum.cz/community/profile/novaco/

https://biafranco.com.br/community/profile/novaco/

https://www.theojoy.com/forum/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://www.ilvostrodentista.it/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum-2/

https://thriveinrecovery.online/community/profile/novaco/

http://www.houseoflennox.in-sl.online/community/profile/novaco/

https://fricksstudio.awilliams.online/community/profile/novaco/

https://brotatogames.com/community/profile/novaco/

https://legaljargons.com/community/profile/novaco/

https://thewargamingcompany.com/community/profile/29103/

https://trinationtri.com/community/profile/novaco/

https://electronicsawr.com/community/profile/novaco/

https://stefaniabarbot.net/it/community/profile/novaco/

https://orchidfocus.com/community/profile/novaco/

https://blackdesertmobilehelp.com/community/profile/novaco/

https://atspeedforum.com/community/profile/novaco/

https://yachay.unat.edu.pe/blog/index.php?entryid=1566

https://eponlinestudy.com/community/profile/6591/

https://moodle.aiacademy.edu.vn/blog/index.php?entryid=1427

https://www.kamkartway.com/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://barbersignproductions.com/community/profile/caythuoc/

https://wearenorthmelbourne.com.au/index.php/community/profile/novaco/

https://healthgazettezone.com/community/profile/novaco/

https://agromoris.com/community/profile/novaco/

https://tatsumarutimes.com/community/profile/novaco

https://psx.com.hr/forum/profile/45/

https://services.fecham.coop/community/profile/novaco/

https://catholicdioceseenugu.org.ng/connect/community/profile/novaco/

https://metalmeneken.com/community/profile/novaco/

https://www.24-7-junkremoval.com/forum/general-discussions/loi-ich-suc-khoe-cua-can-tay

https://www.moe.gov.tt/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://www.asiansunday.co.uk/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://quemcoruja.com.br/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://test.escoladepronuncia.com.br/community/profile/novaco/

https://ajuju.com.ng/community/profile/novaco/

https://iolie.nl/community/profile/novaco/

https://www.samenflexwonen.nl/community/profile/novaco/

https://trgaming.org/community/profile/novaco/

https://afdelinga.dk/m%C3%B8destedet/profile/novaco/

http://pratika-insegnanti.net/blog/index.php?entryid=5256

http://sakurahospital.com.mm/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://igarmdareh.ir/forum/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostem

http://collegejankari.co.in/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://pangeaopenpos.com/question/what-are-the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://socialdesigntoolkit.com/forum/profile/novaco/

https://www.datacademy.africa/blog/index.php?entryid=12661

https://www.mrajroberts.com/community/profile/novaco/

https://theconsumersreview.com/forum/profile/novaco/

https://hms-gr.eu/forum/profile/novaco/

http://hamptonroadsghaco.org/question/the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum/

https://www.catedralortodoxa.com/forum/general-discussions/the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum

https://ebatechcorp.com/forum/profile/novaco/

https://www.exittravelclub.com/forum/general-discussions/the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum

https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/comment/view/10588/0/40592

https://nursing-tv.com/members/novaco/

https://www.damanirealty.com/forum/general-discussions/the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum

https://uk-simfonia.ru/community/profile/novaco/

https://eastbaybible.com/community/profile/novaco/

http://new.samsungbnc.com/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=21246

http://new.samsungbnc.com/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=21247

http://k-proba.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub06_02&wr_id=3130

http://k-proba.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub06_02&wr_id=3131

https://www.voozu.ph/community/profile/novaco/

https://rodguild.com/community/profile/novaco/

https://coronadz.org/forum/profile/novaco/

http://filterrific.cclozano.com/?dwqa-question=the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum

https://xdo.ai/forums/profile/novaco/

https://roboticsacademy.fiu.edu/IN/roboticist_forum/discussion/other/gsnslot-info-bocoran-game-slot-malam-ini

https://roboticsacademy.fiu.edu/IN/roboticist_forum/discussion/other/impressive-health-benefits-of-carrots

https://www.ohfspokane.org/forum/general-discussions/the-health-benefits-of-gynostemma-pentaphyllum

https://ceaprost.milaulas.com/blog/index.php?entryid=102909

https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={94F376BB-2B79-420A-A51E-72CF1128A7A2}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Kenh%20thong%20tin%20chia%20se%20loi%20ich%20suc%20khoe%20cua%20cay%20thuoc%20thien%20nhien#InplviewHash94f376bb-2
https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3677&Source=https%3A%2F%2Fwww2%2Esgc%2Egov%2Eco%2Fparticipacion%2FLists%2FPQRD%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashd7be51bc%2D025e%2D4a04%2D876c%2D632f8f3125d9%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3676&Source=https%3A%2F%2Fwww2%2Esgc%2Egov%2Eco%2Fparticipacion%2FLists%2FPQRD%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashd7be51bc%2D025e%2D4a04%2D876c%2D632f8f3125d9%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6883&Source=http%3A%2F%2Fadmin%2Erostercoster%2Ecom%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6884&Source=http%3A%2F%2Fadmin%2Erostercoster%2Ecom%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=11722&Source=http%3A%2F%2Fcomputer%2Eju%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FAlumni%2520Feedback%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D11713%26PageFirstRow%3D10411%26%26View%3D%257
http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=11721&Source=http%3A%2F%2Fcomputer%2Eju%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FAlumni%2520Feedback%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D11713%26PageFirstRow%3D10411%26%26View%3D%257
http://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=22387&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekzntreasury%2Egov%2Eza%2FLists%2FFRAUD%2520RISK%2520ASSESSMENT%2520QUESTIONNAIRE%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash5a180271-76c5-4ca5-b829-b3d7cee896a4%3DPaged%253DTRUE-p_ID%253D22381-PageFirstRow%253D91
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=7850&Source=https%3A%2F%2Fgnssn%2Eiaea%2Eorg%2Fmain%2FSLS%2FLists%2F2017%2520Survey%2520Pilot%2520SLS%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash23eb41ec%2D41fb%2D40b3%2Da3e2%2D4648fb03902a%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D7831%2DPageFirstRow%253D31
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=7849&Source=https%3A%2F%2Fgnssn%2Eiaea%2Eorg%2Fmain%2FSLS%2FLists%2F2017%2520Survey%2520Pilot%2520SLS%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash23eb41ec%2D41fb%2D40b3%2Da3e2%2D4648fb03902a%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D7831%2DPageFirstRow%253D31
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=30407&Source=https%3A%2F%2Foag%2Etreasury%2Egov%2Eza%2FRMF%2FLists%2FFramework%2520Feedback%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D30391%26PageFirstRow%3D11121%26%26View%3D%257
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=30406&Source=https%3A%2F%2Foag%2Etreasury%2Egov%2Eza%2FRMF%2FLists%2FFramework%2520Feedback%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D30391%26PageFirstRow%3D11121%26%26View%3D%257
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=72132&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Egov%2Ebn%2FLists%2FeDarussalam%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashc47c3af8%2D1e15%2D438f%2Dbec0%2Dd6acdf715edd%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D72120%2DPa%253D
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=72131&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Egov%2Ebn%2FLists%2FeDarussalam%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashc47c3af8%2D1e15%2D438f%2Dbec0%2Dd6acdf715edd%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D72120%2DPa%253D
http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FT%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%20ch%E1%BB%AFa%20l%C3%A0nh%20v%E1%BA%BFt%20th%C6%B0%C6%A1ng%20v%C3%A0%20t%C4%83ng%20tr%C3%AD%20nh%E1%BB%9B%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A2y%20rau%20m%C3%A1&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&SortField=LinkTitle&SortDir=Desc&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=duocphamthiennhien&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6775&Source=http%3A%2F%2Ffrontlineapps%2Ecom%2Eau%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6886&Source=http%3A%2F%2Ffrontlineapps%2Ecom%2Eau%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/AllItems.aspx?View={44683FF5-1EDB-4DD7-ACCC-C15598E100F0}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=nhacungcapduoc
https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=11718&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eiiabsc%2Ecom%2FResources%2FLists%2F2015%2520Planning%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7B638f1448%2D4c22%2D40e7%2Dab6a%2Dc9420c79861e%7D%26SortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%23InplviewHash638f1448%2D4c22%2D40e7%2Dab6a%2Dc9420c79861e%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?&View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&FilterField1=FirstName&FilterValue1=songmanhkhoe&FilterField2=Email&FilterValue2=k59tt%40gmail%2Ecom&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/view.aspx?FilterField1=_x0627__x0633__x0645__x0020__x06&FilterValue1=11111111111112&FilterField2=_x0623__x0633__x0645__x0020__x06&FilterValue2=Bac%20Si%20Tu%20Van&SortField=_x0623__x0633__x0645__x0020__x06&SortDir=Desc&View=%7BB192C9DA-8010-4CB5-A748-BD0E5BA9A7AC%7D
http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=5549&Source=http%3A%2F%2Fportal%2Enurse%2Ecmu%2Eac%2Eth%2Fcomputer%2FLists%2FSurvey%2FAllItems%2Easpx%3F%26%26View%3D%7Bb19d61fb%2Ddf59%2D46b0%2D8021%2D625802c18820%7D%26SortField%3DModified%26SortDir%3DDesc
http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=5632&Source=http%3A%2F%2Fportal%2Enurse%2Ecmu%2Eac%2Eth%2Fcomputer%2FLists%2FSurvey%2FAllItems%2Easpx%3F%26%26View%3D%7Bb19d61fb%2Ddf59%2D46b0%2D8021%2D625802c18820%7D%26SortField%3DModified%26SortDir%3DDesc
http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=5467&Source=http%3A%2F%2Fsharepoint%2Ebath%2Ek12%2Eva%2Eus%2Ftech%2Fforum%2FLists%2FForum%2520Evaluation%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D5447%26PageFirstRow%3D451%26%26View%3D%7B3ED94176%2DF5DD%2D4F0E%2DBCAC%2D5996FA785D59%7D
http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=5532&Source=http%3A%2F%2Fsharepoint%2Ebath%2Ek12%2Eva%2Eus%2Ftech%2Fforum%2FLists%2FForum%2520Evaluation%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FID%3D5507%26PageFirstRow%3D511%26%26View%3D%7B3ED94176%2DF5DD%2D4F0E%2DBCAC%2D5996FA785D59%7D
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=12227&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eaerocivil%2Egov%2Eco%2Fatencion%2Fparticipacion%2Fencuesta%2FLists%2FRendicin%2520de%2520Cuentas%25202017%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash97729f64%2Da5ba%2D45fe%2Db128%2D3044bf278ff1%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=12119&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eaerocivil%2Egov%2Eco%2Fatencion%2Fparticipacion%2Fencuesta%2FLists%2FRendicin%2520de%2520Cuentas%25202017%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash97729f64%2Da5ba%2D45fe%2Db128%2D3044bf278ff1%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
https://rentry.co/dpoxk
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=49526
http://www.specialoperationsmedicine.org/Lists/Contact%20Form/AllItems.aspx#InplviewHash763e7613-091c-4b7a-9294-3134f700d2ee=Paged%3DTRUE-p_ID%3D32522-PageFirstRow%3D32522
http://www.saludcapital.gov.co/lists/contactenos_linea106/allitems.aspx#InplviewHashabafb696-0d95-4a92-b001-ac83e71f35b9=Paged%3DTRUE-p_ID%3D22880-PageFirstRow%3D22880
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/AllItems.aspx?View={658FD3CA-639D-49A2-9856-3E9A1B349A41}&FilterField1=_x0631__x0642__x0645__x0020__x06&FilterValue1=2562369413&FilterField2=_x0627__x0644__x0628__x0631__x06&FilterValue2=seo%2Envc%40gmail%2Ecom
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/AllItems.aspx?View={658FD3CA-639D-49A2-9856-3E9A1B349A41}&FilterField1=_x0631__x0642__x0645__x0020__x06&FilterValue1=2562369413&FilterField2=_x0627__x0644__x0628__x0631__x06&FilterValue2=seo%2Envco%40gmail%2Ecom
https://myctb.org/wst/kck-yvp2/Lists/Join%20the%20Network/AllItems.aspx?View={0EEFDEDE-4FD5-4779-A924-D860ECFF92BA}&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=duocsi1
https://bandantoc.backan.gov.vn/Lists/Hi%20p/AllItems.aspx?View={60C1DA5B-1639-4A6F-8B27-BC11CE479740}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Impressive%20health%20benefits%20of%20carrots&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=9826&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Ebusiness%2Eunsw%2Eedu%2Eau%2Fforms%2Dsite%2Fsurveys%2FLists%2FSMY%2520Profile%2520Information%2520January%25202016%2520Intake%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash778d0825%2D1fee%2D49f6%2D928c%2D20afbe238a91%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D9820%2DPageFirstRow%253D1921
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=9843&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Ebusiness%2Eunsw%2Eedu%2Eau%2Fforms%2Dsite%2Fsurveys%2FLists%2FSMY%2520Profile%2520Information%2520January%25202016%2520Intake%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash778d0825%2D1fee%2D49f6%2D928c%2D20afbe238a91%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D9820%2DPageFirstRow%253D1921
http://www.ipa.gov.bn/Lists/RSVPFeedback/AllItems.aspx?View={D9BDDE73-94FB-4C3C-8ECA-5276FBCFCAAE}&FilterField1=Nama&FilterValue1=duocpham5#InplviewHashd9bdde73-94fb-4c3c-8eca-5276fbcfcaae=FilterField1%3DNama-FilterValue1%3Dduocpham5
https://partners.skanska.com/usa/projects/I15Exp/Pursuit/Public/SitePages/Outreach%20Administration%20Page.aspx#InplviewHashc865149a-6c32-48a6-9f6a-f92ce03caa59=SortField%3DLinkTitle-SortDir%3DDesc-FilterFields1%3DLinkTitle-FilterValues1%3DB%25C3%25A1c%2520s%25C4%25A9%2520t%25C6%25B0%2520v%25E1%25BA%25A5n%253B%2523B%25C3%25A1c%2520S%25C4%25A9%2520T%25C6%25B0%2520V%25E1%25BA%25A5n%253B%2523songkhoe3-FilterOp1%3DIn
https://docs.google.com/document/d/154vn-wodVwTD5mYiObFPfTIJ-HrP07rEF9RQV260Cr8/edit?usp=sharing
https://vietketnoi.net/read-blog/1348
https://www.debwan.com/blogs/301488/9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-hieu-qua
https://webhitlist.com/profiles/blogs/9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-hieu-qua
https://www.easyfie.com/read-blog/909567
https://talknchat.net/read-blog/30873
https://www.completefoods.co/diy/recipes/some-of-the-best-fruits-for-your-health
http://wiki.wonikrobotics.com/AllegroHandWiki/index.php/Special:AWCforum/st/id1979/#post_23581
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-hieu-qua
https://vk.com/id674904819?w=wall674904819_44%2Fall
https://www.party.biz/blogs/73131/123791/9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-tuyet-voi
https://shapshare.com/read-blog/65880
https://www.sgae.es/Lists/Test_Form/AllItems.aspx?&View={601BC62F-C6A2-459D-BA5E-A5BE80A60BF3}&FilterField1=Nombre&FilterValue1=songkhoe4
http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=28943&PageFirstRow=6320&&View={02ED05F7-BDA9-44EF-BF5F-C25827D57ED8}&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-hieu-qua
http://www.galaxyforums.net/forum/galaxyforum-net-polls/358628-cong-thuc-sinh-thuan-chay-tuyet-voi-cho-suc-khoe.html
http://www.galaxyforums.net/forum/galaxyforum-net-polls/358630-9-thao-duoc-tang-cuong-suc-de-khang-tuyet-voi.html
http://www.moha.gov.bn/lists/lp2017/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=11602&RootFolder=%2Flists%2Flp2017&PageFirstRow=391&&View=%7B0332084A-57D0-4EED-AA05-A718375D3FA5%7D
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/AllItems.aspx#InplviewHash8f095d70-b74b-460e-a2e1-5160b99723fb=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6543-PageFirstRow%3D1111
https://www.arc.agric.za/arc-api/Lists/Unsubscribe/AllItems.aspx#InplviewHash76f8c9c4-620e-42ec-a98d-c172e99dac69=Paged%3DTRUE-PagedPrev%3DTRUE-p_ID%3D1422-PageFirstRow%3D1390
https://www.arc.agric.za/arc-api/Lists/Unsubscribe/AllItems.aspx#InplviewHash76f8c9c4-620e-42ec-a98d-c172e99dac69=Paged%3DTRUE-p_ID%3D1421-PageFirstRow%3D1420
http://www.ont.es/infesp/Lists/eNCUESTA%20pROFESIONAL/AllItems.aspx?FilterField1=ID&FilterValue1=13874&FilterOp1=Geq&Override&View={AF62D6DD-227A-486C-9454-29249CFC1E2B}
http://www.ont.es/infesp/Lists/eNCUESTA%20pROFESIONAL/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=13903&PageFirstRow=31&FilterField1=ID&FilterValue1=13874&FilterOp1=Geq&&&View={AF62D6DD-227A-486C-9454-29249CFC1E2B}
http://www.ont.es/infesp/Lists/eNCUESTA%20pROFESIONAL/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=13933&PageFirstRow=61&FilterField1=ID&FilterValue1=13874&FilterOp1=Geq&&&View={AF62D6DD-227A-486C-9454-29249CFC1E2B}
http://www.khedn.gov.bn/lists/lp2017/allitems.aspx?#InplviewHash0332084a-57d0-4eed-aa05-a718375d3fa5=Paged%3DTRUE-p_ID%3D11640-PageFirstRow%3D811
https://telegra.ph/Cong-dung-chua-vet-thuong-cua-rau-ma-02-16
https://telegra.ph/Cong-dung-cua-cay-bim-trang-02-16
https://telegra.ph/Impressive-health-benefits-of-carrots-02-16
https://telegra.ph/9-thao-duoc-tang-cuong-de-khang-hieu-qua-02-16
https://www.kweeper.com/caythuocnam/sentence/6559446
https://www.kweeper.com/caythuocnam/sentence/6559447
https://www.kweeper.com/caythuocnam/sentence/6559448
https://www.kweeper.com/caythuocnam/sentence/6559449
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=7718&ContentTypeId=0x0111007C6F83E0BC6AC64580C3AB888C70799C
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=7717&ContentTypeId=0x0111007C6F83E0BC6AC64580C3AB888C70799C
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=8541&ContentTypeId=0x010055967E4908D6034686F0917457B73976
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=8542&ContentTypeId=0x010055967E4908D6034686F0917457B73976
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=18475
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=18474
https://www.tandan.com.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=2239
https://www.tandan.com.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=2240

http://answers.codelair.com/user/caythuocnam/wall?start=0
https://lazi.vn/user/nam.thuoc
https://vietketnoi.net/read-blog/1353
https://webhitlist.com/profiles/blogs/the-outstanding-health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/the-outstanding-health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://vk.com/id674904819?w=wall674904819_45%2Fall
https://roosterteeth.com/g/user/caythuocnam
https://safechat.com/post/2931876194610170789
https://docs.google.com/document/d/1uCzacEOki0RJ_E-1hGoZeo7_j_6oNRB0ExyJ1RKiifQ/edit?usp=sharing
https://www.linkedin.com/pulse/outstanding-health-benefits-phyllanthus-urinaria-ph%E1%BA%A1m-qu%E1%BB%B3nh-trang/?published=t
https://www.tumblr.com/blog/novacovn
http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FThe%20outstanding%20health%20benefits%20of%20phyllanthus%20urinaria&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&SortField=LinkTitle&SortDir=Desc&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=duocphamnovacovn&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=6962&Source=http%3A%2F%2Ffrontlineapps%2Ecom%2Eau%2FLists%2FOldParadians%2FAllItems%2Easpx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b4E650B8E%252dDEBB%252d479A%252d87E7%252d5960BA8C426F%257d
https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=11746&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eiiabsc%2Ecom%2FResources%2FLists%2F2015%2520Planning%2520Survey%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7B638f1448%2D4c22%2D40e7%2Dab6a%2Dc9420c79861e%7D%26SortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%23InplviewHash638f1448%2D4c22%2D40e7%2Dab6a%2Dc9420c79861e%3DSortField%253DModified%2DSortDir%253DDesc
http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?&View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&FilterField1=FirstName&FilterValue1=songkhoesongdep&FilterField2=Email&FilterValue2=k59tt%40gmail%2Ecom&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/view.aspx?View={B192C9DA-8010-4CB5-A748-BD0E5BA9A7AC}&FilterField1=%5Fx0623%5F%5Fx0633%5F%5Fx0645%5F%5Fx0020%5F%5Fx06&FilterValue1=bacsinovaco

Created at 18/2/2565 11:35 by ***
Last modified at 18/2/2565 11:35 by ***