Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
ชื่อวิจัย
  
  

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.​

2551
  

การประเมินผลการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง​

2551
  

การจัดการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กอนุบาลของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

2551
  

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เรื่อง “เทคนิคสะอาดสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2”

2551
  

ผลลัพท์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล​

2551
  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฯ เรื่อง เทคนิคปราศจากเชื้อสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2​

2551
  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด​

2551
  

ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ​

2551
  

ความพึงพอใจของนศ. ชั้นปีที่ 3 ต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

2551
  

การประเมินผลการเรียนรู้โดยการใช้แผนที่ความคิดในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชน​

2551
  

ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้ทางการผดุงครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

2555
  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

2555
  

การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล​

2555
  

การใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

2555
  

ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบการปฏิบัติทางคลินิกแบบโครงสร้างเชิงปรนัย ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2​

2555
  

ผลของการจัดการเรียนการสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กต่อความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล​

2556
  

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

2556
  

ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏฺบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล

2556
  

การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

2556