Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

โครงการ  “ตุ๊กตาวิเศษ”

Body

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตัดเย็บตุ๊กตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหายกรณีทารุณกรรมทางเพศในเด็กสถานที่บริเวณใต้อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสาตร์ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น.

Expires

21/2/2560

Attachments

Created at 21/2/2560 9:12 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 21/2/2560 9:12 by NURSE\chalermpon.c