Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

หัวข้อบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์​

ระยะเวลาดำเนินงาน

มค.-ธ.ค. 59

Attachments

Created at 3/4/2560 14:07 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 3/4/2560 14:07 by NURSE\chalermpon.c