Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

หัวข้อบริการวิชาการ

โครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

บรรยายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้​  อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์​

ระยะเวลาดำเนินงาน

ส.ค. – ธ.ค. 59

Attachments

Created at 3/4/2560 13:54 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 3/4/2560 13:54 by NURSE\chalermpon.c