Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

หัวข้อบริการวิชาการ

โครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

บรรยายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้​

ระยะเวลาดำเนินงาน

ส.ค. – ธ.ค. 59

Attachments

Created at 3/4/2560 13:48 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 3/4/2560 13:48 by NURSE\chalermpon.c