Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

หัวข้อบริการวิชาการ

โครงการส่งเสริม กระตุ้น ติดตาม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

เชิงสำรวจ​

ระยะเวลาดำเนินงาน

ส.ค. – ธ.ค. 59

Attachments

Created at 3/4/2560 13:47 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 3/4/2560 13:47 by NURSE\chalermpon.c