Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อบริการวิชาการ

ร่วมเสวนา "Innovation for Health" คณะพยาบาลศาสตร์​ 

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

วิทยากร ร่วมเสวนา 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้สนใจ  จำนวนประมาณ 120 คน​

ระยะเวลาดำเนินงาน

29 สิงหาคม 2559

Attachments

Created at 20/3/2560 14:15 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 14:15 by NURSE\chalermpon.c