Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาแกนนำพยาบาล สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนในการดำเนินโครงการ

กรรมการแต่ละภาคทั้งประเทศ​

ระยะเวลาดำเนินงาน

18-19 มิถุนายน 2559

Attachments

Created at 20/3/2560 14:14 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 14:14 by NURSE\chalermpon.c