Skip Ribbon Commands
Skip to main content

เจ้าของ

ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของการคลอด​

บทคัดย่อ

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

 

แหล่งทุน

คณะพยาบาลศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

2559-2560

ประเภท

การวิจัย

สถานะ

กำลังดำเนินการ

Attachments

Created at 20/3/2560 10:52 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 10:52 by NURSE\chalermpon.c