Skip Ribbon Commands
Skip to main content

โสตทัศนูปกรณ์

:

ฐานข้อมูลสื่อการสอน: สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เรื่อง วิชาชีพด้านสุขภาพกับการเปิดการค้าเสรีประชาคมอาเซี่ยน โดย รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ 26 มี.ค. 55

ชื่อเรื่อง

สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เรื่อง วิชาชีพด้านสุขภาพกับการเปิดการค้าเสรีประชาคมอาเซี่ยน โดย รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ 26 มี.ค. 55

ประเภท

VCD การประชุมต่างๆ

วันที่ลงทะเบียนสื่อ

29/3/2555

รหัส

t0114

สถานะ

อยู่

Attachments

Created at 10/6/2555 17:41 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:41 by System Account