Skip Ribbon Commands
Skip to main content

โสตทัศนูปกรณ์

:

ฐานข้อมูลAV-Photo: โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4

สถานที่จัดโครงการ

ใต้ถุนอาคาร 2

วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ

2/3/2558

เจ้าของโครงการ/กิจกรรม

กลุุุ่มบริหารการพยาบาล

ที่อยู่ของรูปกิจกรรม

\\con08\AV_Photo\Year2015 (2558)\03-March มีนาคม\01-นำเสนอผลงานวิจัยของ นศ.ปี4

ผู้ส่งข้อมูล

สมาน

Attachments

Created at 3/3/2558 9:47 by สมาน เสาร์แก้ว
Last modified at 25/5/2558 14:02 by สมาน เสาร์แก้ว