Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​ประกาศ !!! 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

 

(The Research Ethics Committee Meeting 1/2018 will be held on January 26th, 2018 at 1:00 pm.)

ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณ​าในที่ประชุมฯ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงเวลา 12.00 น.

 

         (Submit document for full board review within noon on January 12th, 2018)

 
                     รับผลการพิจารณาในที่ประชุม ครั้งที่ 10/2560 ในวัที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป                      
       (Receive document of Ethical Committee Approval 10/2017 on January 82018  at 1:00 pm.) 

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรม โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ Form version 03.1 August 15, 2016 เท่านั้น!!! 

และขอให้จัดส่งไฟล์ PDFของเอกสารทุกฉบับมาทาง e-mail : CMUFONEC@gmail.com ​

 --------------------------------------------------------------------------
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ซึ่งเชื่อว่าเป็นสื่อกลางอันจะนำคณะพยาบาลศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่ดำเนินการในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นภาวะสุขภาพของมวลชน โดยคำนึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัยและนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินงานที่คณะ ฯ

 
คำจำกัดความ
 
คำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
“คณะ” หมายถึง “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 
“คณะกรรมการ” หมายถึง “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 
“กลุ่มวิชา/หน่วยงาน” หมายถึง “กลุ่มภาควิชาหรือหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 
“การวิจัย” หมายถึง “การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 
 
“ผู้วิจัย” หมายถึง “นักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือของหน่วยงานอื่นที่ขอดำเนินการวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 
 “ผู้ถูกวิจัย/อาสาสมัคร” หมายถึง “บุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลวิจัย ทั้งที่เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือบุคคลทั่วไปภายนอกคณะฯ
 

 
 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
  
  
  
  
Folder: 1.การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่
  
1.การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่31/10/2560 15:49
Folder: 2.การยื่นเอกสารภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
  
2.การยื่นเอกสารภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย31/10/2560 15:49
Folder: 3.การยื่นรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย
  
3.การยื่นรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย31/10/2560 15:50
   สำนักงานจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5393-6080  E-Mail: CMUFONEC@gmail.com 
 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: รศ.สุธิศา ล่ามช้าง Contact : Assoc.Prof.Suthisa Lamchang
Tel. 0-5394-9005 E-mail: suthisa.la@cmu.ac.th
คุณอนุสรา ต๊ะพรหม (หัวหน้าสำนักงานฯ) Contact : Mrs.Anusra Thaprom
Tel. 0-5393-6080 Fax.0-5389-4170  E-mail: anusra.t@cmu.ac.th
 
G50J0E6P.jpg  S__40140838.jpg
     S__32784406.jpg     S__42344475.jpg

C1_N0561.JPG
 ​S90VSSOV.jpg


 
 
G50J0E80.JPG G50J0E7K.jpg
 
 

 สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพิจารณาการรับรองจริยธรรม

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 - 30Next
​​