Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​ประกาศ !!! 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
(The Research Ethics Committee Meeting 11/2018 will be held on December 26th, 2018 at 1:00 pm.)

                           ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณ​าในที่ประชุมฯ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 12.00 น.                                             (Submit document for full board review within noon on December 12th, 2018)

     ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรมปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ Form version 03.1 August 15, 2016 เท่านั้น!!!  

                                และขอให้ท่านดำเนินการ Submission Online ตามรายละเอี​ยดของคู่มือดำเนินการฯ ด้วยตนเอง !!!                               ทั้งนี้ให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ณ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย ก่อนดำเนินการ !!!!  ​

 --------------------------------------------------------------------------
ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ซึ่งเชื่อว่าเป็นสื่อกลางอันจะนำคณะพยาบาลศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่ดำเนินการในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นภาวะสุขภาพของมวลชน โดยคำนึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัยและนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินงานที่คณะ ฯ
 คำจำกัดความ
 คำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 “คณะ” หมายถึง “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 “คณะกรรมการ” หมายถึง “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 “กลุ่มวิชา/หน่วยงาน” หมายถึง “กลุ่มภาควิชาหรือหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
“การวิจัย” หมายถึง “การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 
 “ผู้วิจัย” หมายถึง “นักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือของหน่วยงานอื่นที่ขอดำเนินการวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
  “ผู้ถูกวิจัย/อาสาสมัคร” หมายถึง “บุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลวิจัย ทั้งที่เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือบุคคลทั่วไปภายนอกคณะฯ”
 
 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
  
  
  
  
Folder: 1.การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่
  
1.การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่31/10/2560 15:49
Folder: 2.การยื่นเอกสารภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
  
2.การยื่นเอกสารภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย31/10/2560 15:49
Folder: 3.การยื่นรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย
  
3.การยื่นรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย31/10/2560 15:50
   สำนักงานจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5393-6080  E-Mail: CMUFONEC@gmail.com 
 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: รศ.สุธิศา ล่ามช้าง Contact : Assoc.Prof.Suthisa Lamchang
Tel. 0-5394-9005 E-mail: suthisa.la@cmu.ac.th
คุณอนุสรา ต๊ะพรหม (หัวหน้าสำนักงานฯ) Contact : Mrs.Anusra Thaprom
Tel. 0-5393-6080 Fax.0-5389-4170  E-mail: anusra.t@cmu.ac.th
 
G50J0E6P.jpg  S__40140838.jpg
     S__32784406.jpg     S__42344475.jpg

C1_N0561.JPG
 ​S90VSSOV.jpg
 
131219162547.jpg
G50J0E80.JPG G50J0E7K.jpg
 
 

 สิ่งที่ควรรู้สำหรับการพิจารณาการรับรองจริยธรรม

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 - 30Next
​​