Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล(Nursing Research Center) > การจัดการความรู้ด้านวิจัย
กรกฎาคม 17
การเสวนาวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยแบบสหสาขาวิชาและองค์กรภาคีเครือข่าย

​     คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเสวนาวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยแบบสหสาขาวิชาและองค์กรภาคีเครือข่าย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
     โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ และ รศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม เป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้

ท่านสามารถรับชม VDO ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=QgT349csCXA

กรกฎาคม 17
การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือวิจัย"

​       คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัย ประจำปี 2556 ในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ในการเป็นวิทยากร ดังนี้

กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการเตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
   วันที่ 17 มิถุนายน 2556
         สามารถรับชม VDO ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=wW3u87fw2z4

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
   วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

กรกฎาคม 17
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”

​     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 97 คน

     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้:-
รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต
       ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
       รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ดร.จิรประภา วิภาษา
       เลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชมได้ที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=d8I9HY9mJ_I

มิถุนายน 28
การจัดการความรู้: การพัฒนางานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

การถอดบทเรียนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2 การอภิปรายหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 โดยวิยากร รศ.ดร.สุรพล  นธการกิจกุล ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.คม  สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12-7.2-4.2-KM_การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่.pdf12-7.2-4.2-KM_การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่.pdf

พฤษภาคม 31
การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านสื่อวิทยุ FM100 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 31
การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านสื่อวิทยุ FM100 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 31
การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านสื่อวิทยุ FM100 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556
เมษายน 25
การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านสื่อวิทยุ FM100 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
เมษายน 25
การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านสื่อวิทยุ FM100 วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2556
เมษายน 25
การเผยแพร่ข้อมูลวิจัยผ่าน FM 100 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556
1 - 10Next